Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (licencjat, inzynier) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-10-08 09:45:00 do 2018-10-08 10:05:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Celami kształcenia w ramach studiów stacjonarnych kierunku Biotechnologia jest zdobycie wiedzy z przedmiotów: mikrobiologia, biochemia, inżynieria bioprocesowa, genetyka i mikrobiologia, procesy biotechnologiczne, w tym głównie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowania organizmów żywych w procesach technologicznych. Ponadto celem kształcenia jest uzyskanie szeregu umiejętności niezbędnych w pracy każdego biotechnologia, tj. identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących projektowania i prowadzenia bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Oprócz tego studenci poznają język obcy specjalistyczny z zakresu biotechnologii.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, prowadzenia procesów biotechnologicznych, wykorzystywania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Studenci zapoznają się z obsługą stołów laminarnych, mikroskopów, spektrofotometrów, inkubatorów, spektrometrów, chromatografów (cieczowych i gazowych), urządzeń z zakresu biologii molekularnej i biokatalizy. Absolwenci potrafią przeprowadzić analizy próbek środowiskowych, biochemicznych, mikrobiologicznych i genetycznych.

Kierunek biotechnologia oferuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne tak, by absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy w:

›  małych i średnich firmach produkcyjnych wykorzystujących procesy biotechnologiczne,

›  przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,

›  jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach:

- wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych,

- stosujących procesy biosyntezy do izolacji i oczyszczania bioproduktów,

- do produkcji, szkoleń, marketingu,

›  w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie a także nowe produkty m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie,

›  w firmach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,

›  w nauce (uczelnie wyższe, ośrodki badawcze),

›  w prywatnych laboratoriach badawczych,

›  w jednostkach  administracji publicznej związanych z technologiami środowiskowymi,

oraz przy podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem istniejącego inkubatora przedsiębiorczości.

Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

 

1. Podanie o przyjęcie na studia na specjalny formularz wydrukowany z systemu Internetowej rejestracji Kandydatów IRK;
2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości;
3. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (warunkowo może to być zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia - oryginał dyplomu można dostarczyć w późniejszym terminie),
4. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
5. Aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego,
7. Oświadczenie kandydata na studia stacjonarne,
8. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo
...
(liczba słów w pełnym opisie: 305)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

bezpłatne

Dodatkowe informacje

http://is.pcz.pl/