Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Energetyka, stacjonarne I stopnia, profil praktyczny

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (licencjat, inzynier) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-10-08 11:20:00 do 2018-10-08 12:00:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

W odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego, absolwent studiów o profilu praktycznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozyskuje doświadczenie zawodowe w trakcie trwania studiów.

 

Proponowany program studiów na kierunku Energetyka - profil praktyczny

 

Studenci kierunku energetyka jeden dzień w tygodniu odbywają u pracodawcy, realizując zajęcia praktyczne. Ponadto jeden semestr studiów przeznaczony jest na praktykę zawodową u przedsiębiorcy.

 

Bezpośredni kontakt z pracodawcą w czasie studiów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe jest niewątpliwym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej i znacznie ułatwi zdobycie dobrej pracy absolwentom kierunku energetyka.

 

Oprócz kluczowych dla kierunku o profilu praktycznym zajęć praktycznych oraz praktyk studenckich, w toku studiów realizowane jest kształcenie akademickie, obejmujące zajęcia wykładowe, ćwiczenia oraz zajęcia laboratoryjne.

 

Istotnym elementem zajęć dydaktycznych jest fakt, że zarówno same przedmioty jak i ich programy (zakresy tematyczne) zostały przygotowane i opracowane w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Dzięki temu, proces dydaktyczny dostosowany jest w pełni do tego, aby absolwent kierunku posiadł kompleksową wiedzę, niezbędną w przyszłej pracy zawodowej, po zatrudnieniu np. u jednego z pracodawców uczestniczących w procesie dydaktycznym.

 

Program studiów na tym kierunku oferuje studentom do wyboru dwa moduły obieralne:

 • odnawialne źródła energii oraz
 • efektywność energetyczną

Program kształcenia pozwala osiągnąć absolwentowi wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, a także wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii. Absolwenci mogą być zatrudnieni jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych oraz instytucjach realizujących jak również finansujących tego typu inwestycje.

Celem zajęć praktycznych jest wykształcenie w studentach praktycznych umiejętności i znajomości zasad rządzących funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Odpowiedzią na to są m.in. praktyki realizowane bezpośrednio u pracodawców, w tym w przedsiębiorstwach:

 • Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
 • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
 • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Częstochowie
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 • Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
 • Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

 1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (https://rekrutacja.pcz.pl) z własnoręcznym podpisem;
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (niektóre osoby ze starą matura mogą mieć obydwa świadectwa na jednym, dwukartkowym dokumencie) ;
 4. Aktualne trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wpisać numer PESEL, oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania);
 5. Dwustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską
 6. Oryginał potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

 1. procent M punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki zdawanym na poziomie podstawowym; w przypadku braku tego egzaminu ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów
 2. procent punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych z przedmiotów klasyfikacyjnych D; w przypadku braku tego egzaminu ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową na
...
(liczba słów w pełnym opisie: 443)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny, uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 •   matematyka - poziom podstawowy (M) i rozszerzony (MR) (w przypadku gdy kandydat zdaje egzamin z przedmiotu tylko na poziomie podstawowym, uzyskuje punkty za ten poziom i 0 punktów za poziom rozszerzony); w przypadku gdy kandydat nie zdaje egzaminu z tego przedmiotu, uzyskuje 20% punktów,
 •   język polski - poziom podstawowy (JP),
 •   język obcy nowożytny - poziom podstawowy (JO),
 •  dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (D) (fizyka z astronomią lub technologia informacyjna/informatyka). W przypadku braku egzaminu z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową z jednego z nich na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów.

Poddaje się klasyfikacji wyłącznie tych kandydatów, którzy:

 •   zdali egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego,
 •   zdali egzamin maturalny z matematyki i jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych,
 •   nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki i dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego , ale uzyskali z tych przedmiotów co najmniej dopuszczającą ocenę końcową na świadectwie kończenia szkoły)


Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Dla kandydatów na studia - absolwentów z lat ubiegłych z tzw. "starą maturą" na podstawie:

 •   Konkursu świadectw - wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny - w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych (fizyka z astronomią lub technologia informacyjna/informatyka).


Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci legitymujący się Maturą Międzynarodową IB będą przyjmowani jeżeli uzyskali co najmniej 37 punktów (z 45 maksimum) bez ograniczenia liczby osób, natomiast kandydaci, którzy zdali maturę dwujęzyczną, uzyskają z języka obcego 100% punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

bezpłatne

Dodatkowe informacje

rekrutacja@is.pcz.czest.pl